Op school ligt het Protocol Leerplicht en Schoolverzuim Primair Onderwijs Amsterdam ter inzage. Hierin hebben de schoolbesturen de wettelijk vastgelegde verplichtingen op het gebied van schoolverzuim op een rij gezet. Daarnaast staan in het protocol de gezamenlijk gemaakte Amsterdamse afspraken over schoolverzuim, zodat scholen, schoolbesturen en stadsdelen op de hoogte zijn van de te volgen procedures.

Doel van het protocol mag duidelijk zijn: het zoveel mogelijk beperken van ongeoorloofd schoolverzuim.

Als maatregel tegen schoolverzuim hanteert Het Wespennest een aanwezigheidslijst. Bij afwezigheid zonder mededeling doet de school navraag bij de ouders. Bij veelvuldig schoolverzuim vindt overleg plaats tussen medewerker en ouders. Bij herhaling van het verzuim schakelt de school de leerplichtambtenaar in.

Meer informatie over leerplicht leest u op de website van Rijksoverheid.nl.