​Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Vakantieverlof kan alleen worden verkregen als de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het onmogelijk maakt om binnen de schoolvakantie op vakantie te gaan. Hierbij dient u een werkgeversverklaring te overleggen waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiele schoolvakanties mogelijk is.

Dit verlof:

 • mag eenmaal per jaar worden verleend;
 • mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
 • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Is er eenmaal voor een korte periode extra verlof voor een vakantie verleend dan mag niet nog eens een beroep op verlof worden gedaan!

Richtlijnen verlof gewichtige omstandigheden

Deze vorm van verlof kan worden aangevraagd voor de volgende gebeurtenissen:

 • voor het voldoen van een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • voor een verhuizing, ten hoogste 1 dag;
 • voor het bijwonen van een huwelijk van bloef- of aanverwanten t/m de derde graad voor 1 of en hoogste 2 dagen en in het buitenland maximaal 5 lesdagen;
 • bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad zonder kans op herstel, duur in overleg met de directeur of de leerplichtambtenaar (bij meer dan 10 dagen);
 • bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; in de 2e graad ten hoogste 2 dagen; in de 3e en 4e graad 1 dag;
 • bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12,5, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag;
 • voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Extra verlof wordt voor beide gevallen niet verleend vanwege de volgende redenen:

 • goedkope vliegtickets;
 • omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets zijn in de vakantieperiode;
 • één van de kinderen kan niet achterblijven;
 • oriënteren op terugkeer naar land van herkomst;
 • vakantiespreiding;
 • dienstrooster van een ouder.

In beide gevallen geldt dat de aanvrager een schriftelijk bewijs dient te overleggen!

Aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar bij de administratie. De directeur neemt een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal tien schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan tien schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd verzuim. Tegen ouders die hun kinderen zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.​