Wat is de MR?
De Medezeggenschapsraad (MR) van Het Wespennest denkt mee, adviseert en stemt al of niet in met beleid van de school. De MR mag gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei zaken die te maken hebben met de school. Zij houdt zich vooral bezig met het toezicht op de uitvoering van het beleid. De belangrijkste verantwoordelijkheden van de MR zijn:

Betrokkenheid schoolbeleid: adviesrecht (bv nieuwbouw), instemmingsrecht (bv onderwijsbeleid), initiatiefrecht
Vertegenwoordiger achterban: kinderen, ouders, medewerkers
Bevorderen openheid & overleg: communicatie, participatie, gelijke behandeling
Contact met GMR (Gemeenschappelijke MR van ASKO-scholen)

Wie is de MR?
De Medezeggenschapsraad (MR) van Het Wespennest bestaat uit 3 medewerkers:

Silas van der Zant (RT), Marit Huzen (middenbouw) en Jeroen Springer (middenbouw)

en drie ouders:

Suscha Bermond, Rob Everhardt en Nienke van Haaren als ouders in de oudergeleding van de MR. De MR is bereikbaar via wespennest.mr@askoscholen.nl

Wanneer is de MR?
De MR vergadert 6 tot 8 maal per jaar en vaker wanneer nodig. De vergaderingen van de MR zijn (merendeels) openbaar, dus ouders en medewerkers zijn welkom. We vergaderen op school of via Microsoft Teams. 
Notulen worden na iedere vergadering gedeeld via Parro. Oudere notulen kunnen opgevraagd worden via het mailadres van de MR.

Heb je vragen, verzoeken of klachten over het schoolbeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via wespennest.mr@askoscholen.nl Of spreek ons rechtstreeks aan op het schoolplein.